การตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยรักษาสถานะการเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตถังแก๊สรายใหญ่ของโลก บริษัทจึงมีระบบควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต  รวมทั้ง มีฝ่ายควบคุมคุณภาพเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพถังแก๊สที่แล้วเสร็จอีกครั้ง เพื่อแน่ใจว่าถังแก๊สที่ได้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด

การตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต

การทดสอบความดันไฮโดรลิก (Hydrostatic Test) การทดสอบความดันไฮโดรลิก (Hydrostatic Test) โดยใช้ความดันของน้ำอัดเข้าถังจนถึงความดันที่กำหนด คงความดันภายในถังให้คงที่ 30 วินาที  ตรวจดูการรั่วซึม การโป่งบวมและบิด จนทำให้เสียรูปของถัง

การตรวจสอบการรั่วซึม (Air Leakage Test)
โดยการอัดอากาศเข้าถังด้วยความดัน 140 PSI หรือ 10 BAR แล้วกดลงในน้ำ 30 วินาที เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของถัง
การตรวจสอบการรั่วซึม (Air Leak Test)


การตรวจสอบโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ

Radiographic Testing (RT) Radiographic Test (RT)
เป็นการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยรังสี  (X-Ray)  ตรวจสอบหาจุดบกพร่อง (DEFECT) ในงานเชื่อมข้อต่อวาล์ว (SPUD/BUNG), แนวเชื่อมตามเส้นรอบวง (CIRCUMFERENTIAL WELD), แนวเชื่อมตามแนวยาว (LONGITUDINAL WELD)

การทดสอบระดับมหภาค (Macro – etch test)
เป็นการตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการกัดกรดเพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อม ข้อต่อวาล์ว (SPUD), โกร่งกำบังลิ้น (COLLAR), ขาถัง (FOOTRING), แนวเชื่อมตามเส้นรอบวง (CIRCUMFERENTIAL WELD), แนวเชื่อมตามแนวยาว (LONGITUDINAL WELD)
การทดสอบระดับมหาภาค (Marco Test)
การทดสอบความแข็งโครงสร้างแนวเชื่อม (Hardness Test*) การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)
เป็นการตรวจสอบความแข็งของชิ้นงาน ได้แก่ ผนังถัง (Parent Material) บริเวณรอยเชื่อม (WELD) และบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเชื่อม HAZ (HEAT AFFECTED ZONE) ของข้อต่อวาวล์ (SPUD/BUNG), โกร่งกำบังลิ้น (COLLAR), ขาถัง (FOOTRING), แนวเชื่อมรอบ (CIRCUMFERENTIAL WELD) และแนวเชื่อมยาว (LONGITUDINAL WELD) ของถังที่ฝ่านกระบวนการ HEAT TREATMENT แล้ว

การตรวจสอบโครงสร้างระดับจุลภาค (Micro Structure Test)
เป็นการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างระดับจุลภาค (MICRO STRUCTURE) ของชิ้นงาน ได้แก่ ผนังถัง (PARENT MATERIAL) และบริเวณรอยเชื่อม (WELD) เพื่อหาค่าขนาดความโตของโครงสร้างเนื้อเหล็ก (GRAIN SIZE)
ผลการทดสอบตรวจสอบโครงสร้างระดับจุลภาค
การตรวจสอบโครงสร้างระดับจุลภาค (Micro Structure*)

ทดสอบแรงดึง (Tensile Test)


การตรวจสอบโครงร่างเกลียว (Thread Projector Tests)

ทดสอบแรงดึง (Tensile Test)
เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกลของรอยเชื่อมและตามแนวเส้นรอบวง (ความต้านทานแรงดึง, ความเค้นครากและการยืดตัว)
การทดสอบดัดโค้ง (Bending Test)
เป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ใช้ทำถังแก๊ส, รอยเชื่อมตามแนวเส้นรอบวง (CIRCUMFERENTIAL WELD) และรอยเชื่อมตามแนวยาว (LONGITUDINAL WELD) ของถังที่ผ่านกระบวนการ HEAT TREATMENT แล้ว เพื่อหาค่าความต้านทานแรงดึง (TENSILE STRENGTH), ความเค้นที่จุดคราก (YIELD STRENGTH) และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (ELONGATION)การตรวจสอบโครงร่างเกลียว (Thread Projector Tests)
เป็นการตรวจสอบขนาด, ลักษณะเกลียวของข้อต่อวาล์ว
การทดสอบดัดโค้ง (Bending Test)
 
Asia Webpro