ใบสมัครงาน
   
 

ตำแหน่งที่สมัคร
1. * 2.
Position Applied For
     
เงินเดือนที่ต้องการ *บาท / เดือน    
Salary Expectation
   

       
ชื่อ-สกุล (ไทย) * ชื่อเล่น
Full Name (Thai) Nickname
     
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) *    
Full Name (English)    
     
ที่อยู่ปัจจุบัน
Present Address
*
 
     
โทรศัพท์ที่บ้าน * 021111111 มือถือ * 0891111111
Tel. Home Mobile
     
อีเมล์ *    
Email    
     
 
 
 

 
ประวัติส่วนตัว Personal Particulars
วันที่/เดือน/ปีเกิด * เชื้อชาติ * สัญชาติ * ศาสนา
Date of Birth Nationlity Race Religion
               
ภูมิลำเนาเดิม
Former Address
โทร
Tel.
               
เพศ * อายุ * บัตรประชาชนเลขที่ * ออก ณ เขต
Sex Age ID.Card No Issued office
               
สถานภาพ
โสด มีครอบครัว หย่า ม่าย
Sigle Married Divorce Widowed
Status
               
สถานะทางทหาร
ปลดประจำการ จะถูกเรียกใน พ.ศ. ได้รับการยกเว้น
Discharged To be call when Exempt
Military Service
               
เหตุผลที่ได้รับการยกเว้น    
Reason for exemption    
               
ชื่อ-สกุล (เดิม) คู่สมรส อาชีพ      
Spouse's Name Occupation      
               
จำนวนบุตร เรียน (คน) ไม่เรียน (คน)    
No. of children No. of stydy No. of no stydy    
               
สถานที่ทำงานคู่สมรส ตำแหน่ง โทร    
Spouse's office Position Tel.    
               
ประวัติครอบครัว Famity Particulars
ชื่อ-สกุล
Full Name
ความสัมพันธ์
Relation
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
ที่อยู่ที่ทำงาน/สถานศึกษา/ที่บ้าน
Address of office/institution/home
         
               
กรณีฉุกเฉินติดต่อคุณ * ความสัมพันธ์ * โทร. *
Emergency case contact to : Name Relationship Tel.
             
               
ที่อยู่/สถานที่ทำงาน * โทรที่ทำงาน
Address/Office Tel.Office