บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

มาตรการรับมือสถานการณ์ COVID-19

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ประกาศมาตรการรับมือสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 เพื่อแจ้งให้ผู้ร่วมธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน รับทราบ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563