บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

สัมมนานอกสถานที่ ระดับผู้บริหาร

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนานอกสถานที่ให้กับระดับผู้บริหาร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร โดยอาจารย์นเรศ  สถิตยพงศ์ และ อาจารย์จิรพร  สุเมธีร์ประสิทธิ์ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2558