บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

  • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Stanford University, USA

หลักสูตรอบรม

  • DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

2560-ปัจจุบัน

ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

มี.ค. 2558-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักกฎหมาย เราส์ แอนด์ โค

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท เอสนูวา จำกัด

2557-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด

2551-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท จีราดา จำกัด

2550-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ สมศักดิ์

2545-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2545-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด

2543-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ฯลฯ

2557-2560

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ, บริษัท เอสนูวา จำกัด
กรรมการ, บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด
กรรมการ, บริษัท จีราดา จำกัด
ประธานกรรมการ, บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด