บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

Download

**ฉบับล่าสุด วันที่ 9 เมษายน 2563

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Download

**ฉบับล่าสุด วันที่ 10 สิงหาคม 2564

จรรยาบรรณธุรกิจ

Download

**ฉบับล่าสุด วันที่  23  ธันวาคม 2564

มาตราการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น

Download

**ฉบับล่าสุด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ระบบรับขอร้องเรียน และแจ้งเบาะแส