บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 พฤศจิกายน 2563

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564

**นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

23 กันยายน 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

**นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์วันที่ 23 กันยายน 2563

20 สิงหาคม 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัท

**นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์วันที่ 20 สิงหาคม 2563

10 สิงหาคม 2563

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ประจำปี 2563

**นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์วันที่ 10 สิงหาคม 2563

10 สิงหาคม 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563

**นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์วันที่ 10 สิงหาคม 2563

22 กรกฎาคม 2563

หยุดทำการในวันทำการปกติ

**นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

20 มีนาคม 2563

แจ้งเลื่อนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563

**นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์วันที่ 20 มีนาคม 2563