บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ SMPC อยู่ภายใต้การบริหารจัดการด้าน Occupational Safety,

Health, and-Working Environment ซึ่งมีการกำหนดนโยบายที่อ้างอิงมาตรฐานและแนวปฏิบัติของประเทศไทยและระดับสากล โดยยึดหลักแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

 • ความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
 • ความปลอดภัยของเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
 • การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้ตามข้อกำหนดตามกฎหมาย
 • การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน
 • การบริหารจัดการในภาวะโรคระบาด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  ตั้งแต่วันที่ 14 

พฤศจิกายน 2531 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัทและตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมาซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์ โดยดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง โดยนโยบายและเป้าหมายของปี 2565 ยังคงนโยบายและเป้าหมายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆ มา คือ การลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบทุกไตรมาส
 6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยคณะกรรมการ คปอ. มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมร่วมกันสำรวจบริเวณโรงงาน

เพื่อชี้จุดเสี่ยง และหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมกับมีการสนับสนุนให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นสิ่งที่ควรจะทำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมายและสถิติการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท มีดังนี้

ในปี 2565 ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท

แต่ยังคงมีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู้รับเหมาที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุของปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 มีแนวโน้มลดลง โดยพนักงานเกิดอุบัติเหตุลดลง 17% และผู้รับเหมาเกิดอุบัติเหตุลดลง 9% บริษัทมีแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งคณะกรรมการ คปอ. และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์

การดำเนินกิจกรรมลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

บริษัทควบคุมดูแลและปรับปรุงให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีถูกหลักอาชีว

อนามัยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได้ เมื่อพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักรู้ในอันตรายและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเข้าใจในมาตรการความปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยบริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

 1. การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย โดยบริษัทได้อบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับทั้งพนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่บรรจุแล้ว รวมถึงผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท ตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานและพื้นที่การทำงาน

   

 2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่การทำงาน  และให้พนักงานตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใส่อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงมีการตรวจตราที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนัก
  งานและผู้รับเหมาได้ใส่อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง

   

 3. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน การตรวจคุณภาพอากาศ การตรวจวัดเสียง การตรวจวัดความร้อน ซึ่งผลการตรวจวัด  ในปี 2565 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

   

 4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย เพื่อหาแนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดขึ้น จุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

   

 5. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีทั้งหมด 7 แผน ได้แก่  การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย การป้องกันและระงับเหตุสารเคมีอันตรายรั่วไหล การป้องกันและระงับเหตุอุทกภัย การป้องกันและระงับเหตุน้ำเสียไหลล้น การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินจากรังสี การป้องกันและระงับเหตุแก๊สรั่วไหล และการป้องกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย และการระเบิดของกากอุตสาหกรรม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า