บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายวินัย วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
 

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 
 

นายธนฑิต เจริญจันทร์

กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 

รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
 

นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)
 

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 และเลขานุการบริษัท
 

นางอุบล เอกะหิตานนท์

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
 

นางปัทมา เล้าวงษ์

กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ(สำนักงาน)
 

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
 

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)
 

นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)
 

นายวินัย วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
 

นางอุบล เอกะหิตานนท์
 

รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข
 

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 

นางวีระวรรณ บุญขวัญ
 

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)

นางปัทมา เล้าวงษ์
 

กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ(สำนักงาน)

รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก
 

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)

นายธนฑิต เจริญจันทร์
 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(โรงงาน)

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร