บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สหมิตรถังแก๊ส ร่วมใจป้องกันภัย Covid-19”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สหมิตรถังแก๊ส ร่วมใจป้องกันภัย Covid-19” บริษัทฯ ได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮล์เจลทำความสะอาดมือให้พนักงานทุกคน และได้ทำการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้แก่สถานที่ราชการ และชุมชนใกล้เคียงพื้นที่บริษัทฯ บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสนับสนุนความร่วมมือของชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปด้วยกันอย่างมั่นคงแข็งแรง