บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 คณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) จำนวน 26 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ชวนกุล และ ดร. ทิม นพรัมภา ได้เข้าเยี่ยม บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ซึ่งเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการจัดการ คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมกันถ่ายถอดข้อมูลความเป็นมาของบริษัทฯ ภาพรวมอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์จากประสบการณ์การทำธุรกิจ และกรณีศึกษาให้กับคณะนิสิต