บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และบุคลากรของเรา เพื่อให้ได้ผลสำเร็จที่ดีเลิศอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการบุคลากร

ic_hapiness

Hapiness

ic_openness

Openness

ic_morality

Morality

ic_excellence

Excellence

H – Happiness

คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ มีความรักและสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า หุ้นส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริษัทได้รับผลการดำเนินงานที่ดี

O – Openness

เปิดใจรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

M – Morality

มีศีลธรรม คุณธรรม สุจริต และโปร่งใส รักษาจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งยึดมั่นในกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมาย

E – Excellence

มุ่งมั่นปฏิบัติและพัฒนาให้ได้ผลสำเร็จที่ดีเลิศอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ร่วมงานกับสหมิตรถังแก๊ส"