บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

The Profit ฉลาดลงทุน ช่องอัมรินทร์ทีวี สัมภาษณ์คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข

รายการ The Profit ฉลาดลงทุน  ช่องอัมรินทร์ทีวี เข้าเยี่ยมชมกิจการและสัมภาษณ์คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ 
ในหัวข้อ “คิดแบบ CEO” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558