Sahamitr Pressure Container Plc. | บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

Shareholders Structure

Shareholders Structure

Free Float As of 06/03/2020

Minor Shareholders (Free float)

2,718

% Shares in Minor Shareholders (% Free float)

39.26

Overview As of 08/04/2021 Rights Type : XD

Total Shareholders

4,902

% Shares in Scripless Holding

47.32

Rank

Major Shareholders

# Shares

% Shares

1.

Mrs. Patama Laowong

104,978,301

19.60%

2.

Mr. Thamik Ekahitanond

54,337,281

10.15%

3.

Mrs. Benjawan Tharincharoen

44,064,664

8.23%

4.

Mr. Jirasak Phromsaka Na Sakolnakorn

37,785,000

7.06%

5.

Mr. Jerasak  Laowong

25,469,911

4.76%

6.

Mr. Bophit Phattrararangrong

23,347,000

4.36%

7.

Mr. Taidee Visavaveja

19,631,953

3.67%

8.

Mrs. Ubol Ekahitanond

17,395,915

3.25%

9.

Bangkok Bank Public Company Limited

15,200,516

2.84%

10.

Mr. Samphan Wachirasakulchai

13,513,452

2.52%