Sahamitr Pressure Container Plc. | บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

Shareholders Structure

Shareholders Structure

Free Float As of 01/03/2021

Minor Shareholders (Free float)

4,847

% Shares in Minor Shareholders (% Free float)

38.69

Overview As of 08/04/2022 Rights Type : XD

Total Shareholders

6,072

% Shares in Scripless Holding

49.21

Rank

Major Shareholders

# Shares

% Shares

1.

Mrs. Patama Laowong

108,876,258

20.33%

2.

Mr. Thamik Ekahitanond

57,035,239

10.65%

3.

Mrs. Benjawan Tharincharoen

46,914,764

8.76%

4.

Mr. Jirasak Phromsaka Na Sakolnakorn

37,785,000

7.06%

5.

Mr. Jerasak  Laowong

25,469,911

4.76%

6.

Mr. Bophit Phattrararangrong

23,407,000

4.37%

7.

Mr. Taidee Visavaveja

19,631,953

3.67%

8.

Bangkok Bank Public Company Limited

15,200,516

2.84%

9.

Mr. Samphan Wachirasakulchai

13,186,852

2.46%

10.

Thai NVDR Company Limited

10,650,675

1.99%