Sahamitr Pressure Container Plc. | บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

Shareholders Structure

Shareholders Structure

Free Float As of 06/03/2020

Minor Shareholders (Free float)

2,718

% Shares in Minor Shareholders (% Free float)

39.26

Overview As of 24/08/2020 Rights Type : XD

Total Shareholders

3,817

% Shares in Scripless Holding

47.31

Rank

Major Shareholders

# Shares

% Shares

1.

Mrs. Patama Laowong

104,978,301

19.60%

2.

Mr. Thamik Ekahitanond

54,337,281

10.15%

3.

Mrs. Benjawan Tharincharoen

44,194,664

8.25%

4.

Mr. Jirasak Phromsaka Na Sakolnakorn

37,785,000

7.06%

5.

Mr. Jerasak  Laowong

25,469,911

4.76%

6.

Mr. Bophit Phattrararangrong

23,326,600

4.36%

7.

Mr. Taidee Visavaveja

19,631,953

3.67%

8.

Mrs. Ubol Ekahitanond

17,395,915

3.25%

9.

Bangkok Bank Public Company Limited

15,200,516

2.84%

10.

Mr. Samphan Wachirasakulchai

15,102,252

2.82%

11.

Mr. Bongkarn Karnjanaharn

10,376,556

1.94%

12.

Mr. Thawat Triwankul

9,791,900

1.83%

13.

Thai NVDR Company Limited

9,202,225

1.72%

14.

Miss Phennapha Auttasart

8,024,500

1.50%

15.

Dr. Karnchana Visavaveja

7,910,358

1.48%

16.

Miss Jirapha Laowong

5,890,700

1.10%

17.

Mr. Krit Urpsirisuk

5,047,300

0.94%

18.

BBHISL NOMINEES LIMITED

3,996,500

0.75%

19.

Miss Thunthida Ueawongpawit

3,994,570

0.75%

20.

BBHISL NOMINEES LIMITED

3,340,400

0.62%

21.

Mrs. Phatchaneephan chaichanawong

3,047,625

0.57%

22.

Mr. Pariwat Tharinjareon

2,880,012

0.54%

23.

Mr. Jiratham Laowong

2,870,000

0.54%