บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 06/03/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

2,718

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

39.26

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/08/2563 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

3,817

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

47.31

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1.

นาง ปัทมา เล้าวงษ์

104,978,301

19.60%

2.

นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์

54,337,281

10.15%

3.

นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ

44,194,664

8.25%

4.

นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

37,785,000

7.06%

5.

นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์

25,469,911

4.76%

6.

นาย บพิธ ภัทรรังรอง

23,326,600

4.36%

7.

นาย ทัยดี วิศวเวช

19,631,953

3.67%

8.

นาง อุบล เอกะหิตานนท์

17,395,915

3.25%

9.

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15,200,516

2.84%

10.

นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย

15,102,252

2.82%

11.

นาย บงการ กาญจนาหาร

10,376,556

1.94%

12.

นาย ธวัช ตรีวรรณกุล

9,791,900

1.83%

13.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

9,202,225

1.72%

14.

น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์

8,024,500

1.50%

15.

แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช

7,910,358

1.48%

16.

น.ส. จีระภา เล้าวงษ์

5,890,700

1.10%

17.

นาย กฤช เอิบสิริสุข

5,047,300

0.94%

18.

BBHISL NOMINEES LIMITED

3,996,500

0.75%

19.

น.ส. ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์

3,994,570

0.75%

20.

BBHISL NOMINEES LIMITED

3,340,400

0.62%

21.

นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์

3,047,625

0.57%

22.

นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ

2,880,012

0.54%

23.

นาย จิรธรรม เล้าวงษ์

2,870,000

0.54%