บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 06/03/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

2,718

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

39.26

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/03/2564 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

5,065

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

47.32

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1.

นาง ปัทมา เล้าวงษ์

104,978,301

19.60%

2.

นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์

54,337,281

10.15%

3.

นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ

44,104,664

8.24%

4.

นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

37,785,000

7.06%

5.

นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์

25,469,911

4.76%

6.

นาย บพิธ ภัทรรังรอง

23,347,000

4.36%

7.

นาย ทัยดี วิศวเวช

19,631,953

3.67%

8.

นาง อุบล เอกะหิตานนท์

17,395,915

3.25%

9.

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15,200,516

2.84%

10.

นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย

14,931,452

2.79%