บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

4,847

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

38.69

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

6,072

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

49.21

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1.

นาง ปัทมา เล้าวงษ์

108,876,258

20.33%

2.

นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์

57,035,239

10.65%

3.

นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ

46,914,764

8.76%

4.

นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

37,785,000

7.06%

5.

นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์

25,469,911

4.76%

6.

นาย บพิธ ภัทรรังรอง

23,407,000

4.37%

7.

นาย ทัยดี วิศวเวช

19,631,953

3.67%

8.

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15,200,516

2.84%

9.

นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย

13,186,852

2.46%

10.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

10,650,675

1.99%