บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

แข่งขันแบตมินตัน

นายสมศักดิ์ ชัยปฐวีและนายสุภกิจ วรสิริปัญญา ตัวแทนจากบริษัทสหมิตรถังแก๊สจำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันแบตมินตัน ระหว่าง สมาชิกชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล บางขุนเทียน”  ณ วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร