บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

          บริษัทดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทจึงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยผ่านการออกแบบสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสินค้า พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและลดของเสียที่เกิดจากการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมถึงมีการทำแผนการสุ่มตรวจสินค้าในกระบวนการผลิต ตลอดทั้งการจัดส่งสินค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

  • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
  • ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม
  • ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลาภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
  • ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า
  • จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแลและป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
  • พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้
  • แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

          บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินของบริษัทใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการส่งมอบ (Delivery) เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

             ในปี 2565 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่า 86.0% ซึ่งจากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าประจำปี 2565  พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมได้ 86.4%  ตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงนำผลการประเมินรวมทั้งคำแนะนำจากลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน

นวัตกรรมทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่าง

ยั่งยืน บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต การทำงาน สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคม และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ รวมถึงสนับสนุนโครงการในการพัฒนาต่างๆ โดยบริษัทได้มีการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ดังนี้

          บริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสินค้าและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสีย ลดต้นทุนของการผลิต และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          บริษัทได้จัดหลักสูตรการอบรมโครงการ Online Learning Hybrid Program for Engineer โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับวิศวกร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นการดำเนินงานหลักของบริษัท จากการอบรมดังกล่าววิศวกรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และทำให้เกิดนวัตกรรมพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตทั้งหมด 4 โครงการ โดยประโยชน์จากโครงการพัฒนาดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและไลน์การผลิตทำให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถลดระยะเวลาการผลิตลงได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรไปยังหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

          นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ จึงได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงเตาอบสีจากเตาอบสีแบบใช้ลมร้อน (Convection Oven) เป็นเตาอบอินฟาเรด (IR Oven) ทำให้สามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการวัดผลการดำเนินงาน

        บริษัทได้ทำการพัฒนาระบบการทำงานโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน  และลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการนำระบบ e-workflow มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถลดขั้นตอนและเวลาการทำงาน และนำข้อมูลการทำงานต่างๆ ที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อยู่กระบวนการทำงาน และเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถลดการใช้กระดาษลงได้ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาและขยายผลการใช้ระบบบาร์โค้ดสำหรับการตรวจสอบถังสำเร็จรูป และอยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ได้จากระบบบาร์โค้ด มาพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าสำเร็จรูปให้ดียิ่งขึ้น

         หนึ่งในกลยุทธ์การเจริญเติบโตของบริษัทนั้นคือการออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  (High Valued Added Product)  และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความชำนาญพิเศษในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า