บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

          บริษัทดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทจึงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยผ่านการออกแบบสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสินค้า พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและลดของเสียที่เกิดจากการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมถึงมีการทำแผนการสุ่มตรวจสินค้าในกระบวนการผลิต ตลอดทั้งการจัดส่งสินค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

  • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
  • ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม
  • ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลาภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
  • ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า
  • จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแลและป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
  • พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้
  • แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

        บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินของบริษัทใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการส่งมอบ (Delivery) เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

            ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่า 88% ซึ่งจากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าประจำปี 2566 พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมได้ 92% สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงนำผลการประเมินรวมทั้งคำแนะนำจากลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน

นวัตกรรมทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่าง

ยั่งยืน บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต การทำงาน สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคม และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ รวมถึงสนับสนุนโครงการในการพัฒนาต่างๆ โดยบริษัทได้มีการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ดังนี้

    บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มีการขยายผลการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการ โดยได้ใช้แขนกลเพิ่มในกระบวนการขึ้นรูป ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและคล่องตัว

        บริษัทฯ ได้มีแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการบำรุงรักษา และตรวจสอบเครื่องจักรโดยผ่านระบบติดตามวิเคราะห์ และประมวลผลแบบเรียลไทม์ (Realtime Monitoring) โดยระบบการทำงานของเครื่องจักรที่สามารถแสดงสถานะการทำงานและชี้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้แบบเรียลไทม์ เพื่อระบบสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างทันทีทันใด ลดเวลาในการประมวลผลให้น้อยที่สุด เนื่องจากเครื่องจักรบางประเภทมีความซับซ้อนมาก และต้องทำงานต่อเนื่องกันตลอดเวลา หากมีการทำงานที่ผิดปกติ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตให้หยุดชะงัก หรือมีประสิทธิภาพลดลงได้

        ทั้งนี้เพื่อตรวจเช็คและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร จึงมีการติดตั้งระบบในการตรวจสอบและรายงานผลการทำงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบสามารถดึงข้อมูลการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดมาตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และบุคลากร รวมถึงสามารถวางแผนการทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

         บริษัทฯ  ได้ทำการพัฒนาระบบการทำงานโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการนำระบบ e-workflow มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถลดขั้นตอนและเวลาการทำงาน และนำข้อมูลการทำงานต่างๆที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อยู่ในกระบวนการทำงาน และเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถลดการใช้กระดาษลงได้

          นอกจากนี้บริษัทฯ  ได้พัฒนาและขยายผลการใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้สำหรับการตรวจสอบถังสำเร็จรูป และนำข้อมูลที่ได้จากระบบบาร์โค้ดมาพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าสำเร็จรูปให้ดียิ่งขึ้น

         หนึ่งในกลยุทธ์การเจริญเติบโตของบริษัทนั้นคือการออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  (High Valued Added Product)  และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความชำนาญพิเศษในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า