บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไว้

ในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำงานกับบริษัท พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการทบทวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุและประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ

บริษัทครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้มีรูปแบบการสื่อสารและช่องทางการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้เสียแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างโปร่งใสและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/
ช่องทางการติดต่อ
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส
 • วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
 • รายงานประจำปี
 • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  โทร 02- 895-4139-54
  Email: ir@smpcplc.com
  Website: www.smpcplc.com

 
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/
ความคาดหวัง
 • ผลการดำเนินงานที่ดี และยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การวางแผนควบคุมความเสี่ยง
 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
การดำเนินงานของบริษัท

 • มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม มีการวางแผนและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการต้นทุน พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดภายใต้มาตรฐานที่กำหนด โดยที่ไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า
 • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดทำนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
 • เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะ
 • ปฏิบัติต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม
 • ศึกษาและพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/
ช่องทางการติดต่อ
 • การเยี่ยมชมและตรวจประเมิน
 • การเข้าพบลูกค้า และการประชุมออนไลน์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • ติดต่อผ่านทางพนักงานขาย
 • ติดต่อฝ่ายขายและการตลาด
  โทร 02- 895-4139-54
  Email: marketing@smpcplc.com
  Website: www.smpcplc.com
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/
ความคาดหวัง
 • สินค้ามีความปลอดภัย คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดส่งสินค้าตรงเวลา
 • ราคาที่เป็นธรรม สามารถแข่งขันได้
 • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับมาตรฐานสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาสินค้า และการบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินงานของบริษัท

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานของแต่ละประเทศ มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกตามที่ลูกค้ากำหนด
 • พัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 • ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด
 • รักษาคุณภาพสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง
 • การบริการก่อนและหลังการขาย มีวิศวกรและผู้ชำนาญการให้คำแนะนำกับลูกค้า
 • มีการจัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
 • ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO 14001 และดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • วางแผนและทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า (Business Review)
ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน


แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/
ช่องทางการติดต่อ
 • ระบบการสื่อสารภายในองค์กร
 • แบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน
 • แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนผ่านหลายช่องทางโดยติดต่อฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร หรือกรรมการ หรือแจ้งทางกล่องแสดงความคิดเห็น หรือ
  Email: cs@smpcplc.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/
ความคาดหวัง
 • ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 • การพัฒนาความรู้ ทักษะในการทำงาน มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักมนุษยชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินงานของบริษัท

 • พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม พร้อมกับจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
 • ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน
 • วางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง
 • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
 • เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
 • นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน มาพัฒนาและปรับปรุงการดูแลพนักงาน
 • การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล
 • ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/
ช่องทางการติดต่อ
 • การเยี่ยมชมและตรวจประเมิน
 • ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ
  โทร 02- 895-4139-54
 • การร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านทาง 
  Email: cs@smpcplc.com 
 
 
 
 
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/
ความคาดหวัง
 • ความโปร่งใส เป็นธรรม
 • มีการกำหนดระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ที่ชัดเจน
 • บริษัทปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไข
  ที่ตกลงกัน
 • การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ
  
 
 
การดำเนินงานของบริษัท

 • ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า และปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
 • เชิญชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมต่อต้นการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
 • ให้ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด
 • แบ่งปันความรู้และร่วมพัฒนาสินค้ากับคู่ค้า
 • สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • วางแผนและทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกับคู่ค้า (Business Review)
ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่ง

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/
ช่องทางการติดต่อ
 • ติดต่อทางโทรศัพท์
  โทร 02- 895-4139-54
 • การร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านทาง 
  Email: cs@smpcplc.com 
 
 
 
 
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/
ความคาดหวัง
 • การค้าที่เป็นธรรม
 • ไม่ทำลายชื่อเสียง หรือว่าร้าย
 • ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้ตลาดเติบโต
  
 
 
 
 
การดำเนินงานของบริษัท

 • แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
 • พัฒนาและผลักดันให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/
ช่องทางการติดต่อ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  โทร 02- 895-4139-54
  Email: em@smpcplc.com 
 
 
 
 
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/
ความคาดหวัง
 • ส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • สร้างงาน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับคนในชุมชน
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
การดำเนินงานของบริษัท

 • ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ
 • มีการจ้างงาน และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือกับคนในชุมชน
 • ดำเนินงานในการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
 • ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless)

ท่านสามารถแจ้ง เบาะแสการกระทำผิด  หรือ  ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ผ่านช่องทางนี้ .. คลิก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า