บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SMPC

เลขทะเบียนบริษัท

0-10-7-537-00160-9

ประเภทของธุรกิจ

ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ

เว็บไซต์

https://www.smpcplc.com 
http://www.smpc.co.th

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน

92  ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ทุนจดทะเบียน

535,506,333 Baht

ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

535,506,333 Baht

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR)

1 บาท/หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ไม่มี

สำนักงานใหญ่

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

และเลขานุการบริษัท