บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

จริยธรรมและความโปร่งใส

จริยธรรมและความโปร่งใส

จริยธรรมและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมีวิสัยทัศน์ว่า แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะสร้างคุณค่าเพิ่ม เติบโต และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จำเป็นต้องมีการสร้างสมดุลของทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ประกอบกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ

Download

การแข่งขันทางการค้า

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 • ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบทันที
 • ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบนจนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท
 • แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ  โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
 • สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
 • พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ ได้แก่ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ มีความผิดทางวินัย และตามกฎหมาย

นอกจากนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่การทำรายการนั้นจะเป็นไปพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วใน “รายการระหว่างกัน” ซึ่งเปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมกันนี้บริษัทได้

กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against 

Corruption (CAC) ต่อไปอีก 3 ปี (จนถึงมกราคม 2568)

ดาวน์โหลดเอกสารต่อต้านการทุจริต

Download

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจ

เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อคิดเห็นได้โดยตรงถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

 1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท
  เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัทที่ Email : cs@smpcplc.com

ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และควรมีรายละเอียด

 • ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

 1. บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฎชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)
 2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระทำดังต่อไปนี้
 1. เรื่องที่คณะกรรมการสอบสวนของบริษัทรับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
 2. เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนานเกินห้าปี
 3. เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า