บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 12 เมษายน 2565

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 E-AGM
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565