บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 9 เมษายน 2564

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 31 มีนาคม 2564

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2564

แนะนำการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 E-AGM
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 1 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 1 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 1 มีนาคม 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 1 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564

**นำขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564