บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน

รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน

รางวัลและใบรับรองมาตรฐาน

SET Awards 2017
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

SET Awards 2017
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น

SET Awards 2017
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ผู้บริหารสูงสุด

SMPC’s ร่วมพัฒนาสินค้าถังแก๊สกระป๋องขนาด 1.05 lbs ที่สามารถเติมซ้ำได้ กับลูกค้ายี่ห้อ “Flame King” ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้

1. Environment Excellence Award of 2016
2. Outdoor Room Equipment of 2017
3. Best in Show Outdoor Room Product of 2017
4. California Product Stewardship Council (CPSC) Green Arrow Award of 2016

SET Awards 2015
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

SMPC’s ร่วมพัฒนาสินค้าถังแก๊สกระป๋องขนาด 1.05lbs ที่สามารถเติมซ้ำได้ กับลูกค้ายี่ห้อ “Flame King” ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้
1. Environment Excellence Award of 2016
2. Outdoor Room Equipment of 2017
3. Best in Show Outdoor Room Product of 2017
4. California Product Stewardship Council (CPSC) Green Arrow Award of 2016

SET Awards 2015
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

SET Awards 2015
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น

SET Awards 2015
รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015

ISO 14001:2015

ESG100 2016-2017

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ESG100 2016-2017

ESG100 2016-2017

Certificate of Membership
by CAC Council