บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการบริหารจัดการ

1. นโยบาย

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญและมีแนวทางในการปฎิบัติ ควบคุมและกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดย

บริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท  บริษัทสื่อสารแนวทางในการกำกับดูและกิจการผ่านคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน  เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดีที่มีการปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้แบ่งเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมด 8 ข้อหลัก ดังนี้

  1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  2.  กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  3.  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
  4.  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
  5.  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
  6.  ดูแล ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  7.  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  8.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ระดับกรรมการและความรับผิดชอบ)

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการดำเนินงานขององค์กร และพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ

การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใส

ในการสรรหากรรมการ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหารและผู้บริหารและ

ผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการรวบรวม กำหนดนโยบายด้านการ

กำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฎิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. กระบวนการและระบบบริหารจัดการ

บริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการกำกับและดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่ง

เสริมให้บริษัทมีระบบและปฏิบัติตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบและประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้

ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีโครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่แตกต่างกัน

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  และตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน

ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทำงานหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
    ทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็น กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของ

บริษัทเป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด บริษัทจึงยังไม่จำเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการใน Board Skill Matrix โดยเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง

โครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

กฎบัตรคณะกรรมการค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายความหลากหลาย

นโยบายความหลากหลาย

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ

ซับซ้อนของธุรกิจ  และคุณสมบัติของกรรมการในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการของคณะกรรมการสรรหามีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

Board Skill Matrix

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า