บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายวินัย วิทวัสการเวช


  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 
 

นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร


 กรรมการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 
 
 

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข


 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท)

 
 

นางปัทมา เล้าวงษ์

 รองประธานกรรมการ
  กรรมการสรรหา, กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์


  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
 
 
 
 
 

นายธนฑิต เจริญจันทร์


 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 

นางวีระวรรณ บุญขวัญ


 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
( ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน )
กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 
 

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก


 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง