บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข

 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 
 

นางปัทมา เล้าวงษ์

รองประธานกรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 
 

นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

 
 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
 
 

นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

 กรรมการ
 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 
 

นายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร


 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
 
 

นายจีระวุฒิ เล้าวงษ์


 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

 
 
 

นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์


 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท