บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรของบริษัท  บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน

และการพัฒนาทักษะในการทำงานทั้งในแนวกว้างและลึก ขยายขีดความสามารถ ศักยภาพของพนักงาน และสร้างผู้นำที่ดีที่นอกจากจะมีความสามารถทางด้านธุรกิจแล้วยังมีจิตสำนึกที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม  ซึ่งบริษัทได้พัฒนาบุคคลากรผ่านทางการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท มีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น และการทำโครงงานร่วมกันระหว่างฝ่ายเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม พนักงานในแต่ละฝ่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้นอกจากจะเกิดการพัฒนากระบวนการทำงาน พัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ แล้วยังทำให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท บริษัทได้ปลูกฝังเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้พนักงานตระหนักถีงความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม พนักงานมีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หรือความเสมอภาค รวมถึงการได้รับการปกป้อง คุ้มครองที่เป็นธรรม

แนวทางการบริหารจัดการ

การจ้างงาน/การเลิกจ้าง

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนทุกเพศ อายุ เชื้อชาติ  

ศาสนา การศึกษา รวมถึงผู้พิการและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยหมั่นตรวจตราไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) และ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labour) ตลอดจนการปฏิบัติต่อ พนักงานและผู้สมัครงาน อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในทุกกระบวนการสรรหา

การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น

ธรรม เคารพและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ให้เป็นตามแนวทางของกฏหมายแรงงานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อพัฒนาการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดใน

กลยุทธ์ โดยนโยบายความหลากหลายอธิบายถึงการไม่กีดกันหรือจำกัดความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือศาสนา รวมถึงสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้พิการและสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา) โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

อีกทั้งบริษัทมีการจ้างงานผู้พิการโดยเป็นไปตามพรบ.แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการกำหนดว่า

จ้างงานผู้พิการในอัตรา 1 ต่อ 100 คน จากพนักงานประจำทั้งหมดของบริษัท และหากเศษของ 100 เกิน 50 คน ต้องว่าจ้างผู้พิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ซึ่งการว่าจ้างผู้พิการของบริษัทในปี 2566 เป็นไปตามที่กำหนดใน พรบ. ดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการจ้างงานพนักงาน และผู้พิการ (ไม่รวมผู้รับเหมา) ดังนี้

การพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน  บริษัท มี

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการฝึกอบรม ซึ่งมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรม พนักงานภายในบริษัท และ การส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน

ในปี 2566  บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงานจำนวนรวมกว่า

68 หลักสูตร โดยมีชั่วโมงการเรียนรู้พัฒนาผ่านการอบรม เฉลี่ยประมาณ 6.92 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งหมด 1.83 ล้านบาท

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนพนักงานว่าต้องเป็นอัตราที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงาน และ

สภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนพนักงานทั้งตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและบวกส่วนเพิ่มตามจำนวนชิ้นงานที่พนักงานทำได้มากกว่าอัตราขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการทบทวนอัตราการจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ พร้อมกับจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 1.  สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน ได้แก่ การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่
   พนักงานการให้เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นต้น
 2.  สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาว
  ของพนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออม และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยเงินที่สมทบเข้ากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งบริษัทยังได้มีโครงการสินเชื่อสวัสดิการเงินกู้ สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย
 3.  สวัสดิการที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ เงินแสดงความยินดีการสมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
   เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี
 4.  สวัสดิการเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของพนักงานและครอบครัว ได้แก่ จัดให้มีเงินบำเน็จแก่พนักงานหลังจาก
   เกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม
 5.  สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ได้แก่
 • การให้ประกันสุขภาพแก่พนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
 • การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานแต่ละคน
 • จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด
  24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ
 • จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
 • การจัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยจัดให้มีพยาบาล เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วน พร้อมกับมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั่วไป และตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทำงาน ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจหาสารเคมี ได้แก่ ตะกั่ว และไซลีน ในร่างกาย พร้อมกับมีการให้คำปรึกษา  และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมื่อมีกรณีการทำผิดกฎระเบียบบริษัทหรือการทุจริตเกิดขึ้น และ

ให้สิทธิพนักงานที่ถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงานให้โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสอบสวนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยหัวข้อที่ทำการสำรวจ เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายขององค์กร

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลตอบแทนพนักงาน สวัสดิการพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อที่บริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นและทันเวลา เพื่อที่พนักงานจะได้ทำงานได้อย่างมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดอัตราการลาออกหรือการย้ายงานขององค์กร ซึ่งบริษัทกำหนดให้สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วงปลายปีของทุกปี

สำหรับปี 2566 มีจำนวนผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจและไม่ระบุตัวตนทั้งหมด 338 คน จากพนักงานทั้งหมด 481 

คน หรือคิดเป็น 70% ของพนักงานทั้งหมด ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี 2566 พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 71% ลดลงจากปี 2565 ที่คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 72% จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 “พึงพอใจมาก”(จากทั้งหมด 5 ระดับ) ในทุกหัวข้อโดยเฉพาะในด้านความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สุด เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานกับผู้บริหารโดยตรงเพิ่มขึ้น ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่เข้าใจในวิสัยทัศน์และมุมมองเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร ตลอดจนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กร และพนักงานส่วนใหญ่ยังรู้สึกพอใจในการดูแลพนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทยังคงนำความคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของพนักงานที่เข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม แบ่งตามโครงสร้างองค์กรได้ดังนี้

อัตราการลาออก

ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และเป็นการลา

ออกโดยสมัครใจทั้งสิ้น จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลอัตราการลาออกในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท พบว่าอัตราการลาออกของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม นอกจากนี้พนักงานที่สมัครใจลาออกทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุการลาออก เพื่อที่บริษัทจะเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า