บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นางอุบล เอกะหิตานนท์

นางอุบล เอกะหิตานนท์

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี Madison Vocational and Technical School, Wisconsin, USA

หลักสูตรอบรม :

  • Accounting for Non-Account

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :

3.26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

พี่สะใภัคุณสุภา
มารดาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

2555-ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี