บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยหลังจากการประชุมได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท