บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

  • จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
  • มีบริการหลังการขายที่ให้ความเอาใจใส่เหนือคู่แข่ง
  • บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ