บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 สถานีตำรวจบครบาลท่าข้าม นำโดย พ.ต.อ. ธีระ เถระพัฒน์ ผ.ก.ก. สน. ท่าข้าม ร่วมกับ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กๆ และผู้พักอาศัยในชุมชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีกิจกรรมการเล่นเพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจับฉลาก มอบของรางวัล ของขวัญ และอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมและผู้มาร่วมงาน