บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ (เพศหญิง)-บ้านเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

25 มกราคม 2557 บริษัทสหมิตรและพนักงาน นำโดยคุณรังสิมา รัตตกุล ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เดินทางเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ณ บ้านเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ และร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน