บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ-สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์)

26 มกราคม 2557 กลุ่มพนักงานบริษัทสหมิตรฯ นำโดยคุณรังสิมา รัตตกุล ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์) พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมสร้างความบันเทิงด้วยการขับร้องเพลงร่วมกันระหว่างพนักงานกับผู้สูงอายุ โดยก่อนเดินทางกลับพนักงานได้รับพรจากตัวแทนสถานสงเคราะห์ฯ