บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงานและจัดกิจกรรมเสริมทักษะ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 บริษัทสหมิตรถังแก็ส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง ขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อสนับสนุนการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงานที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีจริยธรรม ตรงกับปณิธานของบริษัท ที่จะเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รักษาความเป็นเลิศในวิชาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางบริษัทได้จัดโครงการ เรียนๆเล่นๆ เพื่อเพิ่มความรู้เสริมทักษะแก่บุตร-ธิดา พนักงาน เพื่อสนับสนุนบุตรหลานของพนักงาน ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป