บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน LPG Cambodia 2018 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณศานติพงษ์ ตันกนก ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมกับทีมการตลาด ได้เข้าร่วมงาน LPG Cambodia 2018 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท พบปะคู่ค้าในตลาด CLMV และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสในอนาคต โดยในงานเป็นการรวมตัวของตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระในกลุ่มอุตสาหกรรม LPG เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอุตสาหกรรม และช่วยขยายช่องทางการพบปะและติดต่อระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจแก็สปิโตรเลียมเหลวในภูมิภาค