บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท สหมิตรถังแก๊ส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 คุณวินัย  วิทวัสการเวช ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณอำนวย  จิรมหาโภคา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯอย่างสูง