บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ลูกค้าประเทศมาลีมาเยี่ยมชมโรงงาน

คุณ มาฮามาดู แซคโก ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจากบริษัท Sogaz ประเทศ Mali มาเยี่ยมชมโรงงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดกับ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555