บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

คุณ วินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC และคุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนื่อง ในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ ห้องประชุม ใหญ่ บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  โดยที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่าย ปันผลเพิ่มเติมในงวดครึ่ง ปีหลัง (1 ก.ค.-31 ธ.ค.57) เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็น 0.125 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้น XD วันที่ 7 เมษายน 2558 และจ่ายปันผลวันที่ 29 เมษายน 2558 นี้ รวมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน (ESOP-W) จำนวน 9,4000,000 หน่วย และอนุมัติการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น สามัญของบริษัทฯ (พาร์) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท อีกด้วย