บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) จำนวน 40 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี และ ดร.ทิม นพรัมภา ได้เข้าเยี่ยม บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ซึ่งเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการจัดการ เพื่อให้นิสิตเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ โดย คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลความเป็นมาของบริษัทฯ ความรู้ภาพรวมอุตสาหกรรม รวมทั้งวิสัยทัศน์จากประสบการณ์ทำงาน ให้กับนิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมความคิดเห็น และตอบคำถามจากกรณีศึกษาของบริษัทฯ โดยผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนทัศนะและให้คำแนะนำในตอนท้าย ทางบริษัทฯชื่นชมในความสามารถของนิสิต รวมทั้งขอบคุณความคิดเห็นที่นิสิตได้นำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตทุกท่านในการทำงานในอนาคต