บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC พบผู้ลงทุน

บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน) “SMPC” ได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ( Opportunity Day ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.10-10.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรับเกียรติจาก กรรมการผู้จัดการ คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข และรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) คุณปัทมา เล้าวงษ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามจากผู้ลงทุนที่มาร่วมงาน