บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC รับประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านทุจริต (CAC)

คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC รับมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ประจำไตรมาส 1/2559 จากดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งSMPC ได้ประกาศเจตนารมณ์และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ราชดำริ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา