บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ร่วมงาน Africa LPG Summit ครั้งที่ 6 ที่เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณวชิรุษย์ บุญชู และคุณอนงค์นารถ รงควิลิต ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน 6th Africa LPG Summit 2019 จัดขึ้น ณ Mlimani City Conference Center เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัท กับกลุ่มลูกค้าในทวีปแอฟริกา โดยในงานเป็นการรวมตัวของตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระในกลุ่มอุตสาหกรรม LPG เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอุตสาหกรรม และขยายช่องทางการพบปะและติดต่อระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจแก็สปิโตรเลียมเหลว