บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC สนับสนุนโครงการ 80 Years Shi CU – Run For Success

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “80 Years Shi CU – Run For Success” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และสนับสนุนกิจการแห่งสถานศึกษา เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศและสังคมต่อไป