บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC เข้าร่วมงาน WLPGA Myanmar Summit 2018 ที่เมืองย่างกุ้ง

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณอนงค์นารถ รงควิลิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณการัณย์ สายชุ่มอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เข้าร่วมงาน WLPGA Myanmar Summit 2018 ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าระหว่างวันที่ 2829 มีนาคม 2561 เพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งกับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสในอนาคต