บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง “e-LPG Week 2020”

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีและแสดงสินค้าออนไลน์ “e-LPG Week 2020” ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งถูกจัดขึ้นแทนที่งานประชุมและแสดงสินค้าประจำปีโดย World LPG Association สืบเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส Covid-19
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงานนี้เพื่อพบปะและสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมแก๊สปิโตรเลียมเหลว และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SMPC ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วโลก