บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับพนักงานในองค์กร

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน ในการได้รับการตรวจร่างกาย และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง