บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก็ส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทสหมิตรถังแก็ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการ ให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท โดยได้รับความร่วมมือเช่นทุกปีจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในการให้ความรู้และร่วมฝึกให้กับทีมงานบรรเทาเหตุอัคคีภัยของบริษัทฯ