บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สหมิตรถังแก็ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้และเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการ ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร