บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ได้รับคะแนนประเมิน
บรรษัทภิบาล “ดีเลิศ” 5 ดาว ประจำปี 2563

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ได้รับรางวัลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563