บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้า “SMPC” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่อง ในการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศกำหนด กำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางระบบ หรือ ตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบบัญชี 3 ปีชึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • ถ้ามี CIA (Certified Internal Auditor) หรือ CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดของงาน :
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และสอบทานระบบงานของบริษัท กฎข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 • ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไข
 •  จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งสรุปข้อสังเกตุจากการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
 • ติดตามดูแลการปฎิบัติตามและแก้ไขของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
รายได้ :

อัตราเงินเดือนตามตกลง + ค่าตำแหน่ง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, น้ำมัน, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • ถ้ามี CFA (Chartered Financial Analyst) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดของงาน :
 • บริหารงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น/การถือครองหุ้น ให้กับผู้บริหาร
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุน
 • สร้างความเชื่อมั่น / เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติ ต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน
 • ดูแลจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดเตรียมรายงานประจำปี และเอกสารอื่นๆในส่วนที่ต้องจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
รายได้ :

อัตราเงินเดือนตามตกลง + ค่าตำแหน่ง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, น้ำมัน, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก
 • มีประสบการณ์ในการจัดการกระบวนการผลิต ที่มีพนักงานไม่น้อยกว่า 100 คน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถอ่านแบบ Engineering Drawing ได้ดี
 • มีทักษะความเข้าใจในงานเชื่อม งานขึ้นรูปเหล็ก หรืองานพ่นสีอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008, 5ส
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน, วางแผน, บันทึก, และสื่อสาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามกำหนด
 • วิเคราะห์ วางแผน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างทันท่วงที
 • บริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ถังแก๊สอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ สามารถทำงานเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
รายได้ :

อัตราเงินเดือนตามตกลง + ค่าตำแหน่ง + ค่ากะกลางคืน

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, น้ำมัน, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความเข้าใจในงานเชื่อม งานขึ้นรูปเหล็ก หรืองานพ่นสีอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านแบบ Engineering Drawing ได้ดี
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008, 5ส
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน, วิเคราะห์, วางแผน, บันทึก, และรายงาน ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามกำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ สามารถทำงานเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
รายได้ :

เงินเดือน 18,000 บาท + หรือตามตกลง + ค่ากะกลางคืน

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, ค่าน้ำมันรถ, ค่าซ่อมบำรุงรถ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านเครื่องกล
 • ถ้ามีประสบการณ์การบริหารและจัดการงานวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมดูแลงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯ
 • ดูแลกระบวนงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์ – เสาร์
รายได้ :

เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านไฟฟ้า
 • ถ้ามีประสบการณ์การบริหารและจัดการงานวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์ – เสาร์
รายได้ :

เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี และถ้าสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาหรับ ภาษาจีน หรือภาษาสเปนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดของงาน :
 • สร้างช่องทางขายใหม่และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า
 • ประมูลราคาขายกับลูกค้าต่างประเทศทั่วโลก
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ปรับปรุงความสัมพันธ์ของลูกค้า
 • ประเมิน กระบวนการขาย และนำเสนอผลที่ทีมผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจนโยบาย
รายได้ :

ตามตกลง

สวัสดิการ :

ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าครองชีพ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์งานขายหรือทางด้านวิศวกรรม ในงานที่เกี่ยวกับถังแก๊สติดรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะส่วนตัว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียดของงาน :
 • ดูแลงานขายถังแก๊สติดรถยนต์ ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆภายในประเทศ
 • รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้า ประสานงานด้านเทคนิค และ ติดตามผลงานขาย
 • นำเสนอความคิดใหม่ๆในการสร้างธุรกิจ และการตลาด
 • วิเคราะห์และนำเสนอผลงานและการตอบรับของลูกค้าต่อผู้บริหาร
 • การติดต่อลูกค้าเกือบทั้งหมดใช้ภาษาไทย แต่อาจจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นบางราย
รายได้ :

อัตราเงินเดือนตามตกลง + ส่วนแบ่งการขาย

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าซ่อมบำรุงรถ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางระบบ หรือ ตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบบัญชี 1 ปีชึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
รายละเอียดของงาน :
 • ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมข้อมูล
 • วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้ สรุปข้อสังเกตุจากการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
 • ทบทวนและติดตามการแก้ไขปรับปรุง ของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์
รายได้ :

15,000 บาทขึ้นไป

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้าเป็น ม.3 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งแม่พิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งแม่พิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมดูแลงานด้านติดตั้งแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานและในวันหยุดได้
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์
รายได้ :

เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 •  วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาวุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขา ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง/ซ่อมป้องกันไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมดูแลงานด้านซ่อมบำรุง/ซ่อมป้องกันไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานและในวันหยุดได้
รายได้ :

เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ค่าเข้ากะ

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์ใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือนทีต้องการ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจน พร้อมทั้ง สำเนาใบรับรองผลการศึกษาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผลการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และรูปถ่ายปัจจุบัน มายังบริษัทฯ ดังนี้

สมัครงานติดต่อ

ฝ่ายบุคคล : คุณณัทพัช แสงพุก
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2895-4139-54
โทรสาร 0-2895-4100

สมัครงานออนไลน์

อีเมลล์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: recruit@smpcplc.com

หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า