บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้า “SMPC” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่อง ในการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศกำหนด กำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร อย่างน้อย 3 – 5 ปี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพในการผลิต อย่างน้อย 5 ปี
 • การบริหารทีม / ความซื่อสัตย์ / ความเป็นผู้นำ / ทักษะการแก้ปัญหา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001, ISO 14001 และมาตรฐานการผลิตถัง LPG
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์,  Microsoft Office และโปรแกรม AutoCAD หรือ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน :
 • รับผิดชอบกระบวนการประกันคุณภาพและการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความครอบคลุม, ปฏิบัติตามมาตรฐาน สำหรับกระบวนการผลิต
 • พัฒนาระบบเพื่อจัดการผลกระทบและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด, การดำเนินการแก้ไข และรายงานการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงสำหรับปัญหาคุณภาพภายในและภายนอก
 • ดูแล รักษาเอกสารการประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนลูกค้า, การตรวจสอบ และการตรวจสอบใบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
รายได้ :

อัตราเงินเดือนตามตกลง + ค่าตำแหน่ง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าน้ำมัน, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันสุขภาพ

การปฏิบัติงาน :
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บางขุนเทียน
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันเสาร์
 • เวลาปฏิบัติงาน 07.00 น. – 16.00 น.

 

คุณสมบัติ :
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารบุคลากรไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มึความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดระบบ ISO9001 และ ISO14001
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และระบบ SAP
รายละเอียดของงาน :
 • กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทั้งในด้านการวางแผนกำลังพล การสรรหา การพัฒนาและฝึกอบรม การแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงงานด้านธุรการ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดกลยุทธ ตลอดจนแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลและธุรการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนทิศทางขององค์กร
 • วางระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ ขององค์กรได้แก่ Career Path โครงสร้างค่าจ้าง ระบบบริหารผลงาน ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน Career & Succession Planning ระบบรักษาความปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
 • ดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง เช่น ISO9001, ISO14001 รวมถึงมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
 • ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง สภาวการณ์ ตลอดจนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร
 • บริหาร ควบคุม และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
 • กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ ตลอดจนเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
 • อบรม พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาฝีมือในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งองค์กร
 • บริหาร ควบคุม และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
 • กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ตลอดจนเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายได้ :

อัตราเงินเดือนตามตกลง + ค่าตำแหน่ง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าน้ำมัน, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าโทรศัพท์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันสุขภาพ

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความเข้าใจในงานเชื่อม งานขึ้นรูปเหล็ก หรืองานพ่นสีอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านแบบ Engineering Drawing ได้ดี
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008, 5ส
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน, วิเคราะห์, วางแผน, บันทึก, และรายงาน ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามกำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ สามารถทำงานเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
รายได้ :

เงินเดือน 18,000 บาท + หรือตามตกลง + ค่ากะกลางคืน

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, ค่าน้ำมันรถ, ค่าซ่อมบำรุงรถ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านเครื่องกล
 • ถ้ามีประสบการณ์การบริหารและจัดการงานวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมดูแลงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯ
 • ดูแลกระบวนงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์ – เสาร์
รายได้ :

เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านไฟฟ้า
 • ถ้ามีประสบการณ์การบริหารและจัดการงานวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัทฯ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานได้วันจันทร์ – เสาร์
รายได้ :

เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี และถ้าสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาหรับ ภาษาจีน หรือภาษาสเปนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดของงาน :
 • สร้างช่องทางขายใหม่และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า
 • ประมูลราคาขายกับลูกค้าต่างประเทศทั่วโลก
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด ปรับปรุงความสัมพันธ์ของลูกค้า
 • ประเมิน กระบวนการขาย และนำเสนอผลที่ทีมผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจนโยบาย
รายได้ :

ตามตกลง

สวัสดิการ :

ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าซ่อมบำรุงรถ, ค่าครองชีพ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์งานขายหรือทางด้านวิศวกรรม ในงานที่เกี่ยวกับถังแก๊สติดรถยนต์ หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะส่วนตัว
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียดของงาน :
 • ดูแลงานขายถังแก๊สติดรถยนต์ ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆภายในประเทศ
 • รับผิดชอบในการติดต่อลูกค้า ประสานงานด้านเทคนิค และ ติดตามผลงานขาย
 • นำเสนอความคิดใหม่ๆในการสร้างธุรกิจ และการตลาด
 • วิเคราะห์และนำเสนอผลงานและการตอบรับของลูกค้าต่อผู้บริหาร
 • การติดต่อลูกค้าเกือบทั้งหมดใช้ภาษาไทย แต่อาจจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นบางราย
รายได้ :

อัตราเงินเดือนตามตกลง + ส่วนแบ่งการขาย

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าซ่อมบำรุงรถ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางระบบ หรือ ตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบบัญชี 1 ปีชึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
รายละเอียดของงาน :
 • ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และรวบรวมข้อมูล
 • วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้ สรุปข้อสังเกตุจากการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
 • ทบทวนและติดตามการแก้ไขปรับปรุง ของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์
รายได้ :

15,000 บาทขึ้นไป

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 • วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้าเป็น ม.3 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งแม่พิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานติดตั้งแม่พิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมดูแลงานด้านติดตั้งแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานและในวันหยุดได้
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์
รายได้ :

เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

เครื่องแบบพนักงาน, ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม

คุณสมบัติ :
 •  วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาวุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขา ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุง/ซ่อมป้องกันไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน :
 • ควบคุมดูแลงานด้านซ่อมบำรุง/ซ่อมป้องกันไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานและในวันหยุดได้
รายได้ :

เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ :

ค่าครองชีพ, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ค่าเข้ากะ

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงานหรืออีเมล์ใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือนทีต้องการ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่ชัดเจน พร้อมทั้ง สำเนาใบรับรองผลการศึกษาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผลการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) และรูปถ่ายปัจจุบัน มายังบริษัทฯ ดังนี้

สมัครงานติดต่อ

ฝ่ายบุคคล : คุณณัทพัช แสงพุก
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2895-4139-54
โทรสาร 0-2895-4100

สมัครงานออนไลน์

อีเมลล์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: recruit@smpcplc.com

หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า